Dokumentai

NUOSTATAI:

Klaipėdos „Vėtrungės” gimnazijos nuostatai

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

TVARKOS IR APRAŠAI:

Saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi kontrolės tvarkos aprašas

Darbuotojų nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencijos priemonių įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašas

Gimnazijos ugdymo nuotoliniu būdu taisyklės

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementų taikymo tvarka

Gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės

Pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Mokyklos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Vidaus darbo tvarkos aprašas

Gimnazijos darbo apmokėjimo sistema

Mokytojo veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo įsivertinimas

Paramos priėmimo ir skirstymo tvarkos aprašas

Gimnazijos ITK naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Mobiliųjų įrenginių naudojimo(si) tvarka

Gimnazijos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Klaipėdos “Vėtrungės” gimnazijos etikos kodeksas

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas

Etikos komisijos darbo reglamentas

Gimnazijos mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų organizavimo ir dalyvavimo juose tvarkos aprašas

Mokinių specialiųjų gebėjimų vertinimo tvarkos aprašas

Gimnazijos metodinės veiklos aprašas

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (2017 m.)

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Socialinės – pilietinės veiklos aprašas

Turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas:

Gimnazijos darbuotoju veiksmai itarus mokini vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Higienos tvarka

Pirmosios pagalbos tvarka

Vaistų administravimo tvarka

Patirtų traumų tvarka

Gyventojų pajamų mokesčio apskaitos ir panaudojimo aprašas