Dokumentai

Nuostatai

„Vėtrungės“ gimnazijos nuostatai

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Tvarkos ir aprašai

Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementų taikymo tvarka

ITK naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Gabių, talentingų ar labai gerai besimokančių mokinių ugdymo tvarkos aprašas

Gimnazijos etikos kodeksas

Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų organizavimo ir dalyvavimo juose tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių specialiųjų gebėjimų vertinimo tvarkos aprašas

Mokytojo veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo įsivertinimas

Paramos priėmimo ir skirstymo tvarkos aprašas

Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos universitetinių ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo klasių mokinių praktinės-tiriamosios veiklos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos praktinės-tiriamosios veiklos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Vidaus darbo tvarkos aprašas

Darbuotojams

Saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi kontrolės tvarkos aprašas

Darbuotojų nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencijos priemonių įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas (pdf), 1 priedas (word), 2 priedas (word)

Smurto ir priekabiavimo Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje prevencijos politika (pdf)

Darbuotojų veiksmai įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Prevencijai

Mobiliųjų įrenginių naudojimo(si) tvarka

Mokinių elgesio taisyklės

Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Socialinės – pilietinės veiklos aprašas

VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Nuotoliniam ugdymui

Ugdymo nuotoliniu būdu taisyklės

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės

Saugai

Turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas:

Priedas Nr.1 Turizmo renginio programa

Priedas Nr.2 Tėvų pranešimas-sutikimas

Priedas Nr.3 Mokinių sąrašas

Priedas Nr.4 Saugos ir sveikatos instrukcija

Gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas

Ėminių paėmimo ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Vaistų administravimo tvarka