Metodinė taryba

Gimnazijos metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

Gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė:

Regina Mickutė

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo (etikos, tikybos, istorijos, geografijos, ekonomikos, psichologijos):
Virgilijus Valickis

Fizinio ugdymo:
Mantas Vaičiūnas

Matematikos:

Rasa Brazinskaitė

Užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų):
Rasa Balsevičienė

Lietuvių kalbos:
Jurgita Stakauskaitė

Gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos, IT):
Jolanta Krutkevičienė

Menų ir technologijų:
Vida Auglienė

Klasių vadovų:
Lina Lamsaitienė