Psichologas

Psichologė – Renata Baltrimienė, 322 kabinetas

Psichologės konsultavimo laikas:                    

Pirmadienis

Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

07:30 – 11:00

07:30 – 11:00 07:30 – 08:55 07:30 – 08:55

11:30 – 14:00

11:30 – 12:00 09:40 – 11:00 09:40 – 11:00

11:30 – 14:00 11:30 – 14:00

Psichologinės pagalbos tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Psichologinės pagalbos uždaviniai:

  1. Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti.
  2. Stiprinti mokytojų, tėvų gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų.
  3. Padėti mokiniams priimti sprendimus, susijusius su tolesniu mokymusi ir/ ar profesinės karjeros planavimu.
  4. padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo (-si) procese.

Mokykloje dirbančio psichologo veiklos sritys:

  • konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
  • įvertinimas: mokinio (vaiko) galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • švietimas: mokinių (vaikų), tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.