Biblioteka

9-12 kl. programinių kūrinių sąrašas 2023-2024m.m.

****

NAUDOJIMOSI „VĖTRUNGĖS“ GIMNAZIJOS BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

I.    Bendrosios nuostatos:

1. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais.

II. Vartotojų aptarnavimo ir registravimo bibliotekoje tvarka:

2. Vartotojų aptarnavimo sąlygos nustatomos naudojimosi taisyklėse, remiantis teisėtumo, sąžiningumo, protingumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principais.

3. Asmuo, norėdamas tapti vartotoju, turi susipažinti su naudojimosi taisyklėmis.

4. Mokymo įstaigų bibliotekose mokiniai registruojami pagal mokymo įstaigos patvirtintą mokinių sąrašą.

III.  Vartotojo pareigos, teisės, atsakomybės:

5. Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:

5.1. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;

5.2. gauti panaudai bibliotekos dokumentus naudotis bibliotekoje ar už jos ribų;

5.3. pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą;

5.4. naudotis prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

5.5. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga;

5.6. naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis.

6. Vartotojas privalo:

6.1. laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;

6.2. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;

6.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;

7. Vartotojui draudžiama:

7.1. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

7.2.  užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai.

8. Vartotojo atsakomybė:

8.1. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais   lygiaverčiais dokumentais;

8.2.  pabaigęs gimnaziją arba nutraukęs mokymąsi joje, mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka.

IV. Bibliotekos teisės ir pareigos:

9. Biblioteka turi šias teises:

9.1. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo tvarką;

9.2. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir ypač paklausiems dokumentams;

9.3. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, terminuotam ar visam laikui

gali būti apribota teisė naudotis biblioteka;

9.4. dėl fondų pagrindinio valymo ir kitų prevencinių bibliotekos priežiūros priemonių, ne daugiau nei vieną darbo

dieną per mėnesį, neaptarnauti lankytojų.

10. Bibliotekos aptarnaudamos lankytojus ir vartotojus privalo:

10.1. vadovautis profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

10.2 nustatyti patogų bibliotekos darbo laiką;

10.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondų galimybės;

10.4. viešai paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi taisykles.

10.5. vykdyti vartotojų poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;

10.6. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito  turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.

~

„VĖTRUNGĖS“ GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS ISTORIJA

Klaipėdos “Vėtrungės” gimnazijos biblioteka įkurta 1976 metais, duris atvėrus naujai 22 –ajai vidurinei mokyklai. Jai vadovavo A.Valužienė- Grakauskienė. Pagrindinis bibliotekos siekis – kuo greičiau sukomplektuoti fondus, kad būtų tenkinami nors minimalūs skaitytojų poreikiai. Todėl knygos buvo perkamos iš knygynų, užsisakoma leidyklose, dovanojamos mokyklų ir kitų įstaigų bibliotekų. Tuomet prenumeruota kelios dešimtys pavadinimų laikraščių ir žurnalų.

1981 m. čia dirbo dvi bibliotekininkės: bibliotekos vedėja A. Valužienė- Grakauskienė ir bibliotekininkė R. Hofertienė.

1992 m. atidaroma nedidelė, bet jauki skaitykla. Skaityklos fondas nykus: daugiausia jį sudarė laikraščiai ir žurnalai,  jokių techninių priemonių nebuvo.

1995 m. skaitykla perkelta į kitas, kur kas erdvesnes patalpas. Sukomplektuotas pradinis informacinių leidinių, mokslinės- pažintinės literatūros fondas. Skaitykloje dirbo kūrybinga istorijos mokytoja K. Paulauskienė.

1999 m. skaitykloje ir bibliotekoje pastatomi pirmieji kompiuteriai, kurie tiko labiau žaidimams, o ne darbui. Fondas nuolat papildomas  naujais ir aktualiais leidiniais, pradėtas kaupti garsinių, vaizdinių ir elektroninių laikmenų fondas.

2000 m. biblioteka perkeliama dar kartą į kitas patalpas. Daroma detali fondo atranka. Nurašoma daug pasenusios ir neaktualios literatūros.  Pastatomas kompiuteris su internetine prieiga.

2002 m. skaitykla taip pat perkeliama į erdvesnes, naujai suremontuotas ir gerai įrengtas patalpas. Čia pastatomi 3 kompiuteriai su laisvu priėjimu skaitytojams prie interneto. Yra vaizdo ir garso aparatūra, kaupiamas skaitmeninių laikmenų fondas.  Skaitykloje vyksta dalykų pamokos,  kultūriniai – literatūriniai renginiai, knygų parodos, projektų pristatymai… Čia dirba jauna skaityklos vedėja Indrė Rimkienė.

Nuo 2004 m. bibliotekoje dirba nauja darbuotoja – lietuvių kalbos vyr.mokytoja Inga Leonavičienė. Toliau sėkmingai tvarkomas knygų fondas, bendradarbiaujama su mokyklos bendruomene, stengiamasi patenkinti visus knygos mylėtojų lūkesčius: rengiamos parodos, knygų pristatymai, organizuojami linksmi konkursai, nuolat informuojama apie naujai gautą literatūrą. Mokyklos mokytojai kasmet metų gale supažindinami su metine bibliotekos veikla.

Gimnazijos biblioteka nėra tik knygų saugykla ir tylos sergėtoja. Čia dirba darbuotojai, puikiai išmanantys savo darbą, kurie kiekvieną atėjusįjį išklauso, pataria ir visai dienai pakelia nuotaiką.