Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė – Rūta Liudienė, 318 kabinetas

Socialinės pedagogės darbo laikas 2022-2023 m.m.:  

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
07:45 – 11:00 07:45 – 11:00 07:45 – 11:00 07:45 – 11:00 07:45 – 11:00
11:30 – 16:00 11:30 – 16:00 11:30 – 16:00 11:30 – 16:00 11:30 – 13:15
*11:00 – 11:30 *11:00 – 11:30 *11:00 – 11:30 *11:00 – 11:30 *11:00 – 11:30
    * pietų pertrauka
  • Socialinio pedagogo tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.* pietų pertrauka

 Socialinio pedagogo veiklos turinys:

  • Dirba su asmeniu – vaiku, tėvais, teisėtais vaiko atstovais, mokytojais ir kitais švietimo įstaigose dirbančiais specialistais.
  • Įvertina ir padeda spręsi problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo – dirba su vaikais, patiriančiais seksualinį išnaudojimą, priklausomybę nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ir pan.), vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
  • Padeda tėvams dorai ugdyti savo vaiką, suprasti ir priimti jo socialinius ir psichologinius poreikius, geriau suprasti ypatingų poreikių turintį vaiką (gabų, turintį fizinę ar psichologinę negalią), geriau suprasti savo teises ir pareigas, gauti socialinę pagalbą.
  • Padeda švietimo įstaigos personalui: veiksmingiau bendradarbiauti su kolegomis sprendžiant vaikų socialines problemas, ieškant efektyvių ugdymo būdų, sukurti jaukią, saugią darbo atmosferą, atitinkančią vaiko ir švietimo įstaigos specialistų poreikius.
  • Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.
  • Organizuoja socialinių paslaugų teikimą vaikui. Kartu su švietimo įstaigos personalu atlieka organizacinį – informacinį darbą įstaigoje. Organizuoja, inicijuoja socialinių programų kūrimą ir prisideda prie jų įgyvendinimo.
  • Palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis, užtikrinančiomis reikiamos pagalbos teikimą. Pagal įgaliojimus atstovauja vaikų teisėms ir gina jas teisėsaugos ir kitose institucijose, bendradarbiauja su vaikų teisių apsaugos tarnybomis ir kt. institucijomis. Renka duomenis apie socialines paslaugas gaunančius vaikus ir jų šeimas.