Misija ir vizija

Vizija:

Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija – demokratiška, moderni, atvira kaitai ir tobulėjimui, nuolat besimokanti, pilietiška ir tolerantiška gimnazija, ugdanti laisvą, kūrybingą, kultūringą ir dorą Lietuvos Respublikos pilietį, siekiantį tęsti mokymąsi aukštojoje mokykloje.

Misija:

Padėti mokiniui mokytis pagal gebėjimus, įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, užtikrinti lygias ugdymosi galimybes, vadovaujantis bendravimo ir bendradarbiavimo, dalinimosi sukaupta patirtimi principais, sudaryti sveikas ir saugias ugdymo ir ugdymosi sąlygas, racionaliai panaudojant turimus materialinius ir žmogiškuosius išteklius.