Ugdymo organizavimas 2020-2021 m.m.

7. Ugdymo organizavimas:

7.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.;

7.2. ugdymo proceso trukmė I–III klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV klasių mokiniams – 163 ugdymo dienos;

7.3. ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

7.4. Gimnazija dirba 5 dienas per savaitę.

8. Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo (II dalies) programą skirstomas trimestrais:

8.1. pirmasis trimestras – 2020-09-01 – 2020-11-30;

8.2. antrasis trimestras  – 2020-12-01 – 2021-03-12;

8.3. trečiasis trimestras – 2021-03-15 –2021-06-23.

9. Ugdymo procesas pagal vidurinio ugdymo programą skirstomas pusmečiais:

9.1. pirmasis pusmetis – 2020-09-01 – 2021-01-29 (III – IV klasės);

9.2. antrasis pusmetis – 2021-02-01 – 2021-06-23 ( III klasės);

9.3. antrasis pusmetis – 2021-02-01 – 2021-05-24 (IV klasės).

10. Mokinių atostogų trukmė:

11. Pamokos vyksta viena pamaina ir pradedamos 8 valandą. Skiriamos 2 pertraukos po 25 minutes (po 3 ir po 4 pamokos). Pamokų laikas:

1 pamoka: 8.00 – 8.45;

2 pamoka: 8.55 – 9.40;

3 pamoka: 9.50 – 10.35;

4 pamoka: 11.00 – 11.45;

5 pamoka: 12.10 – 12.55;

6 pamoka: 13.15 – 14.00;

7 pamoka: 14.10 – 14.55;

8 pamoka: 15.05 – 15.50.

12. Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu ir Gimnazijos direktoriaus sprendimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių. Gimnazijos IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko kalbų įskaitas arba brandos egzaminus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytu laiku. Gimnazijos II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytu laiku.

15. 10 dienų per mokslo metus skiriamos pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai. Jos metu vykdoma socialinė veikla, kultūros paveldo, meninio, karjeros planavimo ir kiti projektai, bendradarbiaujant su muziejais, teatrais, bibliotekomis, kultūros centrais ir kitomis įstaigomis:

Pastaba: visų klasių mokiniams direktoriaus įsakymu gali būti skiriama papildomų nepamokinės veiklos dienų, atsižvelgiant poreikius, derinant laiką su Gimnazijoje vykdomais brandos egzaminais, įskaitomis