Ugdymo organizavimas 2022-2023 m.m.

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 1. Ugdymo organizavimas:

7.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.;

7.2. ugdymo proceso trukmė I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos, III klasių mokiniams – 180 ugdymo dienų, IV klasių mokiniams – 170 ugdymo dienų;

7.3. ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga
I–II 2023-06-22
III 2023-06-15
IV 2023-06-01

 

7.4. Gimnazija dirba 5 dienas per savaitę.

 1. Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo (II dalies) programą skirstomas trimestrais:

8.1. pirmasis trimestras – 2022-09-01 – 2022-11-30;

8.2. antrasis trimestras – 2022-12-01 – 2023-03-17;

8.3. trečiasis trimestras – 2023-03-20 – 2023-06-22.

 1. Ugdymo procesas pagal vidurinio ugdymo programą skirstomas pusmečiais:

9.1. pirmasis pusmetis – 2022-09-01 – 2023-01-25 (III–IV klasės);

9.2. antrasis pusmetis – 2023-01-26 – 2022-06-15 (III klasės);

9.3. antrasis pusmetis – 2023-01-26 – 2023-06-01 (IV klasės).

 1. Mokinių atostogų trukmė:

  1. Pamokos vyksta viena pamaina ir pradedamos 8 valandą. Skiriama 1 pertrauka 20 minučių (po 3 pamokos) ir 1 pertrauka 30 minučių (po 4 pamokos). Pamokų laikas*:

  1 pamoka: 08.00 – 08.45;

  2 pamoka: 08.55 – 09.40;

  3 pamoka: 09.50 – 10.35;

  4 pamoka: 10.55 – 11.40;

  5 pamoka: 12.10 – 12.55;

  6 pamoka: 13.05 – 13.50;

  7 pamoka: 14.00 – 14.45;

  8 pamoka: 14.55 – 15.40.

              *Pamokų laikas, vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus, gali būti keičiamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu

 1. Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu ir Gimnazijos direktoriaus sprendimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių. Gimnazijos IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko įskaitą arba brandos egzaminus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytu laiku. Gimnazijos II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytu laiku.
 2. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.
 1. 10 dienų per mokslo metus skiriamos pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai. Jos metu vykdoma socialinė veikla, kultūros paveldo, meninio, karjeros planavimo ir kiti projektai, bendradarbiaujant su muziejais, teatrais, bibliotekomis, kultūros centrais ir kitomis įstaigomis. Veikla organizuojama nuosekliai per visus mokslo metus, įvairiose ugdymo(si) aplinkose, pasirenkant konkrečią dieną:

 1. Gimnazija ugdymo procesą vykdo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, kai mokiniai, būdami skirtingose vietose, savarankiškai mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių), konsultuojami mokytojų naudojant informacines komunikacijos technologijas.
 2. Ugdymui vykstant kasdieniu kontaktiniu būdu, ne daugiau kaip 30 procentų ugdymo turinio gali būti dėstoma nuotoliniu sinchroniniu būdu. Gimnazijoje gali būti organizuojamos nuotolinio mokymosi savaitės.
 3. Gimnazijos direktorius, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso organizavimo, gali priimti sprendimus laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą (keisti nustatytą pamokų trukmę;  keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas; priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus) arba ugdymo procesą laikinai stabdyti, arba jį organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu šiais atvejais:65.1. esant ypatingoms aplinkybėms (karantinas, ekstremali situacija, ekstremalus įvykis, ekstremali temperatūra (minus 25 °C ar žemesnė; 30 °C ar aukštesnė), gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančioms pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;65.2. esant aplinkybėms Gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu (t. y. Gimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai ir kt.).