Ugdymo organizavimas 2021-2022 m.m.

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 7. Ugdymo organizavimas:

7.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.;

7.2. ugdymo proceso trukmė I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos, III gimnazijos klasių mokiniams – 180 ugdymo dienų, IV klasių mokiniams – 165 ugdymo dienos;

7.3. ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

7.4. Gimnazija dirba 5 dienas per savaitę.

  1. Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo (II dalies) programą skirstomas trimestrais:

8.1. pirmasis trimestras – 2021-09-01 – 2020-11-30;

8.2. antrasis trimestras – 2021-12-01 – 2022-03-18;

8.3. trečiasis trimestras – 2022-03-21 – 2022-06-23.

  1. Ugdymo procesas pagal vidurinio ugdymo programą skirstomas pusmečiais:

9.1. pirmasis pusmetis – 2021-09-01 – 2022-01-31 (III–IV klasės);

9.2. antrasis pusmetis – 2022-02-01 – 2022-06-16 ( III klasės);

9.3. antrasis pusmetis – 2022-02-01 – 2022-05-26 (IV klasės).

10. Mokinių atostogų trukmė:

*Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 21 d. Nr. V-1924  rudens atostogos pratęstos iki lapkričio 9 d.

  1. Pamokos vyksta viena pamaina ir pradedamos 8 valandą. Skiriamos 2 pertraukos po 25 minutes (po 3 ir po 4 pamokos). Pamokų laikas*:

1 pamoka: 08.00 – 08.45;

2 pamoka: 08.55 – 09.40;

3 pamoka: 09.50 – 10.35;

4 pamoka: 10.55 – 11.40;

5 pamoka: 12.10 – 12.55;

6 pamoka: 13.05 – 13.50;

7 pamoka: 14.00 – 14.45;

8 pamoka: 14.55 – 15.40.

            *Pamokų laikas, vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus, gali būti keičiamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu

  1. Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu ir Gimnazijos direktoriaus sprendimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių. Gimnazijos IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko įskaitą arba brandos egzaminus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytu laiku. Gimnazijos II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytu laiku.
  2. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.
  1. 10 dienų per mokslo metus skiriamos pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai. Jos metu vykdoma socialinė veikla, kultūros paveldo, meninio, karjeros planavimo ir kiti projektai, bendradarbiaujant su muziejais, teatrais, bibliotekomis, kultūros centrais ir kitomis įstaigomis:

  1. Gimnazija ugdymo procesą vykdo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, kai mokiniai, būdami skirtingose vietose, savarankiškai mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių), konsultuojami mokytojų naudojant informacines komunikacijos technologijas.
  2. Ugdymui vykstant kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, Gimnazijoje organizuojamos nuotolinio mokymosi savaitės 2021 m. spalio 25–29 d., 2022 m. vasario 7–11 d., balandžio 11–15 d.

Pastaba: visų klasių mokiniams direktoriaus įsakymu gali būti skiriama papildomų nepamokinės veiklos dienų, atsižvelgiant poreikius, derinant laiką su Gimnazijoje vykdomais brandos egzaminais, įskaitomis