Aktuali informacija

 

 

 

Pa­sau­li­nė svei­ka­tos ap­sau­gos or­ga­ni­za­ci­ja 1987 m. pa­skel­bė ge­gu­žės 31-ąją Pa­sau­li­ne die­na be ta­ba­ko. Šią die­ną vi­si rū­kan­tie­ji ra­gi­na­mi bent vie­ną die­ną ne­rū­ky­ti. Vi­suo­me­nė ska­ti­na­ma su­si­pa­žin­ti su rū­ky­mo ža­la ir pa­sau­li­ne ta­ba­ko epi­de­mi­ja. 100 PRIŽASČIŲ MESTI RŪKYTI