Naujienos

Priimtų mokytis „Vėtrungės“ gimnazijoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokinių ir jų tėveliui dėmesiui !!!

Nuo birželio 3 d. iki 11 d. prašome pateikti šiuos  dokumentus:

Atvykusiems į I gimn. klasę reikalinga:

Su vaiku iš anksto nuspręskite, kokį I gimn. klasėje dorinio ugdymo  (etiką, tikybą) ir II užsienio kalbos (rusų k., vokiečių k., prancūzų k.) rinksis mokytis 2021/2022 m.m. Dokumentus (skenuotus ar fotografuotus) galite siųsti ir el.paštu: vetrungesgimnazija@gmail.com arba pristatyti į gimnaziją. Raštinė dirbs nuo 9.30 val. iki 15.00 val. Į gimnaziją ateiti gali tik vienas iš tėvų (rūpintojų, globėjų) su kauke ir pirštinėmis.  

Naujai atvykusiems į  III gimn. klasę reikalinga:

Tęsiantiems mokymąsi III gimn. klasėje reikalinga:

* Mokslų baigimo pažymėjimą (originalas)  pristatyti  birželio 23 – 30 dienomis į raštinę.

  • Visiems būsimiems gimnazistams reikia atsiųsti skaitmeninę nuotrauką mokinio pažymėjimui – siųsti el.paštu emp@vetrungesgimnazija.lt iki 2021 07 19. Geriausia, jog nuotrauka  būtų dokumentinė, baltame fone. Nuotraukos pavadinimas – Pavardė Vardas, gimimo metai.

Prašome priimamų mokinių iki 2021 m.  balandžio 25 d. (imtinai iki 24.00 val.) nufotografuoti arba nuskenuoti raštus, diplomus, įrodančius laimėjimus olimpiadose, konkursuose ir išsiųsti adresu vetrungesgimnazija@gmail.com (vėliau elektroniniais laiškais pateikti dokumentai nebus vertinami). 2019 m. ir 2020 m. tarptautinių ir respublikinių gamtamokslinių (fizikos, chemijos, biologijos)  geografijos ir ekologijos konkursų, olimpiadų prizininkams (I–III vietos) už laimėjimus papildomai skiriami 3 taškai, miesto olimpiadų, konkursų prizininkams – 2 taškai;

KVIEČIAME MOKYTIS „VĖTRUNGĖS” GIMNAZIJOJE

2021-2122 mokslo metais visos savivaldybės teritorijos mokinius kviečiame mokytis pirmoje gimnazinėje klasėje, įgyvendinančioje ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo modelį.

Taip pat 2021-2022 mokslo metais „Vėtrungės“ gimnazijai priskirtos teritorijos mokinius kviečiame mokytis pirmoje gimnazinėje klasėje, įgyvendinančioje ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo modelį arba bendrosios paskirties klasėje.  Apie Vėtrungės gimnaziją

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2021–2022 MOKSLO METAMS

Prašymai mokytis 2021–2022 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti:

  • nuo š. m. kovo 1 d. 10 val. į 9 klases;
  • nuo š. m. kovo 2 d. 10 val. į 10–12 klases;

Balandžio 26 d. vyks motyvacijos vertinimas mokiniams, kurie nori patekti netradicines/ekologines klases. Laiką ir vykdymo formą nurodysime vėliau.

DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2021–2022 MOKSLO METAIS REGISTRAVIMO PRADŽIOS

DĖL PAGRINDINIO PRIĖMIMO Į MOKYKLAS MOKYTIS 2021–2022 MOKSLO METAIS VYKDYMO TERMINŲ NUSTATYMO

D$L GALIMYBĖS VAIKĄ UGDYTI ŠEIMOJE

Prašymai informacinėje sistemoje (toliau – Sistema) registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio ugdymo programą (į 1 klasę), iš pradinio į pagrindinio ugdymo programą (į 5 klasę), iš pagrindinio į vidurinio ugdymo programą (į 11 klasę)).

Prašymus mokytis Savivaldybės mokyklose registruoti Sistemoje gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos, ir asmenys, turintys leidimus laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl išskirtinių, bet objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijai Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje.

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, prašymus turi registruoti Sistemoje asmeniškai. Jie gali laisvai rinktis ne daugiau kaip 3 savivaldybės mokyklas (priskirtų mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimami į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.