Naujienos

KVIEČIAME MOKYTIS „VĖTRUNGĖS“ GIMNAZIJOJE

2021-2122 mokslo metais visos savivaldybės teritorijos mokinius kviečiame mokytis pirmoje gimnazinėje klasėje, įgyvendinančioje ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo modelį.

Taip pat 2021-2022 mokslo metais „Vėtrungės“ gimnazijai priskirtos teritorijos mokinius kviečiame mokytis pirmoje gimnazinėje klasėje, įgyvendinančioje ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo modelį arba bendrosios paskirties klasėje.  Apie Vėtrungės gimnaziją

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2021–2022 MOKSLO METAMS

Prašymai mokytis 2021–2022 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti:

nuo š. m. kovo 1 d. 10 val. į 9 klases;

nuo š. m. kovo 2 d. 10 val. į 10–12 klases;

nuo š. m. kovo 3 d. 10 val. į 1 klases;

nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 2–4 ir 6–8 klases;

nuo š. m. kovo 8 d. 10 val. į 5 klases.

DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2021–2022 MOKSLO METAIS REGISTRAVIMO PRADŽIOS DĖL PAGRINDINIO PRIĖMIMO Į MOKYKLAS MOKYTIS 2021–2022 MOKSLO METAIS VYKDYMO TERMINŲ NUSTATYMO

Prašymai informacinėje sistemoje (toliau – Sistema) registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio ugdymo programą (į 1 klasę), iš pradinio į pagrindinio ugdymo programą (į 5 klasę), iš pagrindinio į vidurinio ugdymo programą (į 11 klasę)).

Prašymus mokytis Savivaldybės mokyklose registruoti Sistemoje gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos, ir asmenys, turintys leidimus laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl išskirtinių, bet objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijai Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje.

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, prašymus turi registruoti Sistemoje asmeniškai. Jie gali laisvai rinktis ne daugiau kaip 3 savivaldybės mokyklas (priskirtų mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimami į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.

Prašymus svarbu užregistruoti Sistemoje iki pagrindinio priėmimo arba motyvacijos vertinimo į netradicinio ugdymo klases vykdymo pradžios, kadangi, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-15 įsakymu Nr. AD1-82, pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2020–2021 mokslo metais informacinės Sistemos pagrindu, vykdomas 2020 m.  gegužės 6—31 d.

Minėtu laikotarpiu prašymų registravimas Sistemoje bus stabdomas.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

 

Pranešame, jog šiais mokslo metais supaprastiname priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarką

Priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos Aprašo 11 punkto pakeitimai:

11. Motyvacijos vertinimo metu mokinių pastangos, motyvai, turima kompetencija įvertinami taškais:

11.1. einamųjų mokslo metų turimų I pusmečio (1, 2 trimestro) lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, dalykų įvertinimų vidurkis konvertuojamas į 8 balų sistemą:

11.2. tarptautinių ir respublikinių gamtamokslinių (fizikos, chemijos, biologijos) konkursų, olimpiadų prizininkams už kiekvieną laimėjimą papildomai skiriami 2 taškai, miesto, mokyklinių olimpiadų, konkursų prizininkams – 1 taškas;

11.3. gimnazijoje atliekamo testo (raštu), kuris turėjo vykti balandžio 20 d.,  atsisakoma;

*Apie kopijų, dokumentų pateikimą tėvai (globėjai, rūpintojai) bus informuojami nurodytu registracijoje el. paštu.