Ugdymo organizavimas 2019-2020 m.m.

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

7.Mokslo metų trukmė, trimestrų, pusmečių datos, pamokų laikas, mokinių atostogos.

7.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia  2019 m. rugsėjo 2 d.;

7.2. Ugdymo proceso trukmė I-III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo diena;

7.3. Ugdymo proceso trukmė IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos.

 1. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.
 2. Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo (II dalies) programą skirstomas trimestrais:

9.1. pirmasis trimestras – 2019-09-02 – 2019-11-29;

9.2. antrasis trimestras  – 2019-12-02 – 2020-03-06;

9.3. trečiasis trimestras – 2020- 03-09 –2020-06-19.

 1. Ugdymo procesas pagal vidurinio ugdymo programą skirstomas pusmečiais:

10.1. pirmasis pusmetis – 2019-09-02 – 2020-01-24 (III – IV gimnazijos klasės);

10.2. antrasis pusmetis  – 2020-01-27 – 2020-06-19 ( III gimnazijos klasės);

10.3. antrasis pusmetis  – 2020-01-27 — 2020-05-22 (IV gimnazijos klasės).

  1. Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių. Gimnazijos IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko kalbų įskaitas arba brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku. Gimnazijos II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.
  2. Gimnazijos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, suderinęs su gimnazijos taryba, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius. Gimnazijos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.
  3. Oro temperatūrai esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei, į gimnaziją gali neiti I–IV gimnazijos klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir / arba elektoriniame dienyne. Šiltuoju metu mokymo patalpose oro temperatūra aukštesnė kaip 26 laipsniai. Tokiu atveju gimnazija priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo: trumpinamos pamokos, organizuojamos kitose aplinkose. Jeigu temperatūra pakilo iki 30 laipsnių ir daugiau, nerengiami užsiėmimai lauke, mokiniai gali nelankyti gimnazijos. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Temperatūra mokymosi patalpose nustato Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d įsakymu Nr. V–773.Mokinių atostogų trukmė:
   1. Pamokos vyksta viena pamaina ir pradedamos 8 valandą.
   1. Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių. Gimnazijos IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko kalbų įskaitas arba brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku. Gimnazijos II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.
   2. Gimnazijos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, suderinęs su gimnazijos taryba, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius. Gimnazijos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.
   3. Oro temperatūrai esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei, į gimnaziją gali neiti I–IV gimnazijos klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir / arba elektoriniame dienyne. Šiltuoju metu mokymo patalpose oro temperatūra aukštesnė kaip 26 laipsniai. Tokiu atveju gimnazija priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo: trumpinamos pamokos, organizuojamos kitose aplinkose. Jeigu temperatūra pakilo iki 30 laipsnių ir daugiau, nerengiami užsiėmimai lauke, mokiniai gali nelankyti gimnazijos. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Temperatūra mokymosi patalpose nustato Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d įsakymu Nr. V–773.

  UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

  1. Formuodama ugdymo turinį, gimnazija vadovaujasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, gimnazijos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis.
  2. 90 pamokų (15 mokymosi dienų) per mokslo metus skiriamos edukacinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai veiklai. Jos metu vykdoma socialinė veikla, kultūros paveldo, meninio, karjeros planavimo ir kiti projektai, bendradarbiaujant su muziejais, teatrais, bibliotekomis, kultūros centrais ir kitomis įstaigomis: