Naujienos

 

images

PRIIMTŲ Į 1-AS GIMN. KLASES MOKINIŲ SĄRAŠAS

PRIIMTŲ Į EKOLOGIJOS IR APLINKOS TECHNOLOGIJŲ I KLASĘ MOKINIŲ SĄRAŠAS

Stojančiųjų į ekologijos klasę ir laikančių priėmimo testą 2017- 05 -15  prašome atsinešti ir II trimestro (I pusm.) įvertinimus.

skubu

MOKINIŲ SPECIALIŲJŲ GEBĖJIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

                                             PATVIRTINTA

Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos direktoriaus 2017 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V.-59

 

 

MOKINIŲ SPECIALIŲJŲ GEBĖJIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos mokinių specialiųjų gebėjimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gebėjimus, kuriems vertinti bus rengiamos užduotys, gebėjimų vertinimo eigą ir formas, vertintojų skyrimo principus ir kompetenciją, vertinimo rezultatų paskelbimo ir apeliacijų pateikimo tvarką.
 2. Aprašas parengtas, vadovaujantis Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-296.
 3. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje (toliau – gimnazija) formuojamos pavienės netradicinio ugdymo klasės, įgyvendinančios Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-379, elementus (toliau – netradicinio ugdymo klasės).

II SKYRIUS

NETRADICINIS UGDYMAS

 

 1. Gimnazija, integruodama netradicinio ugdymo turinį į bendrąjį ugdymą, siekia sudaryti sąlygas mokiniams stiprinti įgūdžius bei mokėjimus ekologijos ir aplinkos technologijų srityse, kelti jų mokymosi motyvaciją, teikti pagalbą mokiniams, siekiantiems bendrojo išsilavinimo.
 2. Netradicinis ugdymas gimnazijoje organizuojamas per lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, užsienio kalbų, istorijos dalykų pamokas, jų modulius, pasirenkamuosius dalykus ir neformaliojo švietimo užsiėmimus.
 3. Netradicinio ugdymo klasėse į ugdymo procesą papildomai integruojamos sveikos gyvensenos, aplinkotyros, ekologijos, informacinių technologijų taikomosios bei statistinės programos. Gimnazijos informacinių technologijų centre, biochemijos laboratorijoje bei kitose erdvėse sudarytos sąlygos vykdyti gamtamokslinius tyrimus, organizuojamas projektinis bendradarbiavimas su kitomis ekologijos ir aplinkos technologijų srities švietimo bei mokslo institucijomis.

III SKYRIUS

 GEBĖJIMŲ VERTINIMAS

 

 1. Mokiniai, pageidaujantys mokytis gimnazijos netradicinio ugdymo klasėse (toliau – pretendentai), priimami, įvertinus jų specialiuosius (taikomuosius, patirtinius, analitinius, tiriamuosius, organizacinius) gebėjimus ekologijos ir aplinkos technologijų srityse.
 2. Gebėjimų vertinimas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais gegužės 1–20 d. Konkrečią datą ir laiką nustato gimnazijos direktorius bei apie tai paskelbia gimnazijos interneto svetainėje (vetrungesgimnazija.lt) ne vėliau kaip 10 kalendorinių dienų iki gebėjimų vertinimo vykdymo.
 3. Gebėjimų vertinimo trukmė – 1 valanda.
 4. Gebėjimai vertinami balais:
  • einamųjų mokslo metų turimų I pusmečio (2 trimestro) lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, I-osios užsienio kalbos, istorijos dalykų įvertinimų sumos vidurkis suteikia pretendentui tokius balus: įvertinimas 10–9 suteikia 4 balus, įvertinimas 8,9–8 – 2 balus;
  • tarptautinių olimpiadų, konkursų laimėjimai pretendentui suteikia 4 balus, mokyklinių, miesto olimpiadų, konkursų – 2 balus;
  • gimnazijoje atliekamų testų (raštu) maksimalus įvertinimas sudaro 20 balų. Testo užduotys rengiamos, atsižvelgiant į aušktesnio lygmens 7–8 klasių biologijos, fizikos, chemijos ir geografijos dalykų kursą. Kiekvieno dalyko sričiai skiriama po 25 % klausimų;
  • maksimalus mokinio įvertinimas sudaro 28 balai.

IV SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS. GEBĖJIMŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMAS. PRIĖMIMAS

 

 1. Pretendentai į gimnazijos raštinę ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 30 d. turi pateikti:
  • dokumentus apie turimus I pusmečio (2 trimestro) mokymosi pasiekimus (išrašas iš elektroninio dienyno, patvirtintas mokyklos raštinės anspaudu arba registruota mokyklos pažyma);
  • olimpiadų, konkursų diplomų, pažymėjimų ir pan. kopijas.
 2. Gebėjimų vertinimą organizuoja ir vykdo bei testų (raštu) užduotis rengia ir vertina gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta vykdymo ir vertinimo komisija.
 3. Vykdymo ir vertinimo komisijos nariais skiriami biologijos, chemijos, fizikos, geografijos ar kitų dalykų mokytojai, nesusieti privačiais interesais su gebėjimų vertinime dalyvaujančiais pretendentais.
 4. Vykdymo ir vertinimo komisijai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 5. Pasibaigus gebėjimų vertinimui:
  • testai (raštu) vertinami ne ilgiau kaip 5 kalendorines dienas;
  • vertinimo komisija suskaičiuoja mokomųjų dalykų vidurkius ir olimpiadų, konkursų papildomus balus;

              15.3.sudaromas vardinis pretendentų gebėjimų vertinimo protokolas (pretendento vardas, pavardė, gimimo data, surinktų balų pagal vertinamas sritis skaičius), kurį pasirašo vykdymo ir vertinimo komisijos pirmininkas;

               15.4.gebėjimų vertinimo protokolas perduodamas gimnazijos direktoriui.

 1. Pretendentų priėmimą vykdo gimnazijos mokinių priėmimo komisija Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, vadovaudamasi šiais kriterijais:
  • priimami pretendentai iš eilės, atsižvelgus į daugiausiai surinktų balų skaičių;
  • pretendentams, surinkusiems mažiau nei 16 balų, rekomenduojama rinktis kitą bendrą gimnazijos klasę, esant laisvų vietų, ar kitą gimnaziją.
 2. Priimamų pretendentų sąrašas (vardas, pavardė, gimimo data) skelbiamas gimnazijos interneto svetainėje nė vėliau kaip einamųjų metų gegužės 22 d.
 3. Vykdymo ir vertinimo komisija informuoja pretendentus, kurie nebuvo priimti, nurodant priežastis.
 4. Pretendentai apie gebėjimų vertinimo rezultatus gali susipažinti individualiai gimnazijos raštinėje.

V SKYRIUS

APELIACIJŲ PATEIKIMAS

 

 1. Apeliacijos dėl gebėjimų vertinimo rezultatų pateikiamos gimnazijos direktoriui per 3 darbo dienas nuo viešo priimamų pretendentų sąrašo paskelbimo.
 2. Apeliacijas nagrinėja ir apeliantų pakartotinį vertinimą pagal poreikį organizuoja gimnazijos direktorius.
 3. Apeliacijos nagrinėjamos 3–5 darbo dienas apie jos rezultatus gimnazijos direktorius informuoja apeliantus.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Aprašo įgyvendinimo kontrolę vykdo gimnazijos direktorius.
 2. Aprašas skelbiamas interneto svetainėje ne vėliau kaip 20 kalendorinių dienų iki gebėjimų vertinimo pradžios.

____________________________________

SUDERINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

Ugdymo ir kultūros departamento

Švietimo skyriaus vedėjo

2017 m. balandžio 6 d.

įsakymu Nr. ŠV1-159