Mokinių elgesio taisyklės

PATVIRTINTA
Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos
direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymu Nr. V-135

KLAIPĖDOS „VĖTRUNGĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 1. Moksleivis, sudaręs su gimnazija mokymo sutartį, privalo laikytis visų jos sąlygų, šių taisyklių, gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos nuostatų.
 2. Vykdyti gimnazijos vadovybės ir pedagoginio personalo, klasės vadovo reikalavimus, susijusius su ugdymo proceso organizavimu, tvarkos gimnazijoje palaikymu.
 3. Mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15d. pristatyti gimnazijos visuomenės sveikatos specialistei reikalingus dokumentus.
 4. Moksleiviai privalo gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų, elgtis kultūringai ir mandagiai.
 5. Mokiniams draudžiama tiek su mokytojais, tiek su bendraamžiais kalbėti nemandagiai, vartoti necenzūrinius žodžius, asmens orumą žeminančius, įžeidžiančius posakius.
 6. Pamokoje mokiniai privalo drausmingai ir mandagiai elgtis, būti atidūs, stropiai mokytis, netrukdyti atsakinėti klasės draugams, klausyti mokytojo nurodymų. Negalima savavališkai išeiti iš pamokos, vaikščioti ar kitaip trukdyti mokytojui vesti pamoką.
 7. Pamokų metu draudžiama valgyti, gerti gėrimus, kramtyti kramtomąją gumą, naudoti mobilų telefoną.
 8. Negalima imti klasių , neformaliojo ugdymo dienynų, kitų Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos dokumentų.
 9. Griežtai draudžiama slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti mokinių ar mokytojų veiklą, pokalbius.
 10. Pamokose turėti visas darbui reikalingas priemones, aprangą, knygas.
 11. Laikytis higienos reikalavimų.
 12. Mokiniai kabinete, kuriame vyks pamoka, turi būti po pirmojo skambučio. Jeigu mokytojas 10 min. vėluoja, mokiniai apie tai privalo pranešti budinčiam gimnazijos vadovui.
 13. Visada ir visur nešiotis savo individualų tvarkaraštį.
 14. Nevėluoti ir nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties, praleidus pamoką pateikti praleidimo priežastį patvirtinantį dokumentą ( ne vėliau kaip per 3 dienas).
 15. Mokytojui įėjus į klasę mokiniams rekomenduojama atsistoti. Į klasę įėjus nepažįstamam asmeniui, lydimam gimnazijos vadovų, atsistoti ir tokiu būdu pareikšti pagarbą – privaloma. Jei rašomas kontrolinis darbas, atliekami praktikos ar laboratoriniai darbai – atsistoti nebūtina.
 16. Pamokos metu draudžiama naudotis mobiliuoju telefonu, grotuvu, ausinukais. Pažeidus šią nuostatą, šios priemonės paimamos iš mokinio, perduodamos gimnazijos administracijai ir grąžinamos tik tėvams (globėjams).
 17. Visiems moksleiviams Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos uniforma – privaloma. Draudžiama pamokas lankyti apsivilkus sportinį kostiumą. Mokytojas turi teisę pasakyti pastabą dėl netinkamų aksesuarų, higienos normų, „iššaukiančių“ aprangos detalių.
 18. Moksleiviai sveikinasi su mokytojais, kitais gimnazijos darbuotojais, svečiais.
 19. Gimnazijos renginių metu moksleiviai privalo elgtis kultūringai. Tiek gimnazijoje, tiek už jos ribų moksleiviai privalo laikytis priimtų elgesio normų.
 20. Gimnazijoje ir jos teritorijoje griežtai draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas.
 21. Valgykloje mokiniai nevilki striukių, tvarkingai stovi eilėje, pavalgius palieka tvarkingą savo vietą, nusineša indus.
 22. Kiekvienas mokinys privalo tausoti gimnazijos turtą, saugoti žaliuosius plotus, taupyti vandenį ir elektros energiją. Už materialinės žalos padarymą moksleivis ar jo tėvai atsako įstatymų numatyta tvarka.
 23. Atsiskaityti su gimnazijos biblioteka ir kiekvienu jam dėstančiu mokytoju mokslo metų pabaigoje arba išvykstant iš Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos. Atsiskaitymą parašu patvirtina mokiniui dėstę mokytojai ir gimnazijos bibliotekos vedėja.
 24. Mokiniai turi rūpintis asmeninių daiktų saugumu, nepalikti vertingų daiktų be priežiūros.
 25. Rūbinėje laikytis drausmės: negalima palikti gimnazijos švarkų; gimnazija neatsako už paliktus daiktus striukių kišenėse; pamokų metu griežtai draudžiama būti rūbinėje; striukes kabinti ar atsiimti galima tik pertraukų metu.
 26. Mokinių elgesį stebi ir vertina klasės vadovas, mokyklos vadovai, dalykų mokytojai ir mokiniai.
 27. Apie moksleivio elgesį tėvus (globėjus) informuoja klasės vadovas arba dalyko mokytojas, drausminių nuobaudų apskaitą veda socialinė pedagogė.
 28. Moksleiviai, nuolat pažeidžiantys mokinio elgesio taisykles, klasės vadovo ar dalyko mokytojo teikimu svarstomi išplėstiniame direkcijos pasitarime, kurio metu nutariama, kokią nuobaudą moksleiviui skirti.
 29. Už gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių ir mokinio elgesio normų pažeidimus direktoriaus įsakymu taikomos šios drausminės auklėjamojo poveikio priemonės:

29. 1. Mokytojo, klasės vadovo pastaba, įspėjimas žodžiu

29. 2. Nusižengusio mokinio pasiaiškinimas raštu (saugo socialinė pedagogė)

29. 3. Direktoriaus įspėjimas, papeikimas(raštu, įsegant į asmens bylą)

29. 4. Tėvų (globėjų) iškvietimas į gimnaziją

29. 5. Svarstymas gerovės komisijos posedyje.

 1. Mokinių skatinimai už pavyzdingą elgesį ar padarytą pažangą:

30. 1. Pagyrimai, padėkos raštai

30. 2. Pagiriamas laiškas tėvams

30. 3. Ekskursijos, išvykos

30. 4. Simbolinės dovanos