Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – gimnazijos savivaldos institucija, svarstanti mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus. Ją sudaro gimnazijos vadovai, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, klasių vadovai,  visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, socialinis pedagogas, bibliotekininkai ir kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. Mokytojų tarybai vadovauja gimnazijos direktorius.

Mokytojų tarybos posėdžių temos nustatytos gimnazijos metinėje veiklos programoje.