SVARBI INFORMACIJA

 

Vadovaujantis LR vyriausybės sprendimu, 2020 m. kovo 13—27 dienomis stabdomas ugdymo procesas. Mokiniai šiomis dienomis atostogauja .

Namų mokymas nebus vykdomas, nes yra mokinių atostogos.

Gimnazijos mokiniai, jų tėvai (globėjai) ir mokytojai bus informuojami tamo dienyne, gimnazijos tinklalapyje.

Ministro įsakymas:

P a k e i č i u 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, 7.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.1.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. kovo 16 d. – kovo 27 d.“